Scoutscan.com Song DatabaseNkosi Sikelel' Iafrika

 
Nkosi Sikelel' iAfrika
Maluphakanyisw' uphando lwayo
Yiva imithandazo yethu
Nkosi sikelele
Thina lusapho lwayo
Yiza Moya, Yiza, Yiza
Yiza Moya, Yiza, Yiza
Yiza Moya oyingcwele
Nkosi sikelele
Thina lusapho lwayo
Morena boloka sechaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
Morena boloka sechaba sa heso
O fedise dintwa le matswenyeho
O se boloke, O se boloke
O se boloke, O se boloke
Sechaba sa Heso
Sechaba sa Afrika